Zápisnica a uznesenia z 19. riadneho zasadnutia OZ

Z Á P I S N I C A č. 19

z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Perín – Chym, konaného dňa 10. 02. 2022

Prítomní: MVDr. Ladislav Molnár, PhD.  – starosta

Poslanci: Ing. Miroslav Podžuban, Róbert Kapaló,  Bartolomej Damko, Ľudmila Révesová, Karol Kočiš, Miroslav Lochman, Zoltán Szabó, Marek Trembecki

Za overovateľov zápisnice: Ľudmila Révesová, Bartolomej Damko

Zapísala: Ing. Erika Cuperová

 

 1. Program: Otvorenie (určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice)
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Informácia starostu obce
 4. Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra do roku 2021
 5. Návrh dodatku č.2 k VZN obce Perín – Chym o nájme nebytových priestorov z 23.3.1995 v znení jeho dodatku č.1 z 16.10.2003
 6. Vyhodnotenie výzvy na prenájom nebytových priestorov
 7. Schválenie nákupu motorového vozidla (9 miestneho)
 8. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti občanov)
 9. Záver

 

 

K bodu č. 1:

 

Otvorenie

Starosta obce MVDr. Ladislav Molnár PhD., otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal poslancov, navrhol overovateľov a zapisovateľku zápisnice, ktorí boli schválení.

 

K bodu č. 2:

 

Schválenie programu zasadnutia OZ

Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý poslanci schválili prijatím uznesenia č. 184

 

K bodu č. 3:

 

Informácia starostu obce

V tomto bode starosta obce podal tieto informácie:

 • z predchádzajúceho OZ vyplynula starostovi obce požiadavka na vykonanie prieskumu trhu ohľadom 9 miestneho automobilu – info bolo podané na pracovnej schôdzi,
 • oznámil prítomných o priebehu ochorenia covid v základnej  škole a škôlke,
 • v budove školy boli realizované menšie rekonštrukčné práce, zakúpil sa nábytok do zborovne, vytvorila sa počítačová trieda, práce naďalej pokračujú,
 • starosta informoval o jednaní s riaditeľom TELEGRAFIE ohľadom kazovosti rozhlasu,
 • obci boli doručené tri cenové ponuky na rozhlas,
 • oboznámil prítomných s tým, že boli podpísané kúpne a zámenné zmluvy, ktoré boli predmetom predchádzajúcich OZ,
 • starosta uviedol, že boli ukončené nájomné zmluvy s pánom Komárom a pánom Kronovetterom,
 • poslanci boli informovaní o pôsobnosti stavebníčky podľa novej zmluvy s obcou Ruskov, ktorá bude chodiť na úrad len v stredu od 14 do 17 hodiny,
 • starosta informoval o rekonštrukčných prácach VSE,
 • informoval, že podnety ohľadom zanesených rigolov boli odstúpené poľnohospodárskemu družstvu,
 • starosta informoval, že mal s poslancami z Vyšného Lánca jednanie s majiteľmi pozemkov okolo obecnej budovy vo Vyšnom lánci – rodinou Vaškových a pani Fialkovou. Tí nám doručili súhlas na starostlivosť o tieto pozemky.

 

Poslanci prijali hlasovaním uznesenie č. 185.

 

K bodu č. 4: 

 

Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra do roku 2021

Kontrolór obce doručil všetkým poslancom správu o vykonaných kontrolách do roku 2021. Nikto z prítomných nemal k danej správe žiadne pripomienky.

OZ vzalo na vedomie správu HK o vykonaných kontrolách do roku 2021 uznesením č. 186.

 

K bodu č. 5:

Návrh dodatku č.2 k VZN obce Perín – Chym o nájme nebytových priestorov z 23.3.1995 v znení jeho dodatku č.1 z 16.10.2003

V bode č. 4 poslanci prerokovali v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov  Návrh dodatku č. 2 k VZN obce Perín – Chym o nájme nebytových priestorov z 23.3.1995 v znení jeho dodatku č. 1 z 16. 10. 2003

Návrh dodatku č. 2 bol vyvesený na úradnej tabuli v termíne od 26.01.2021  po dobu 15 dní.

Poslanci odsúhlasili dodatok č. 2 k VZN obce Perín – Chym o nájme nebytových priestorov z 23.3.1995 v znení jeho dodatku č.1 z 16.10.2003  prijatím uznesenia č. 187.

 

K bodu č. 6.

Vyhodnotenie výzvy na prenájom nebytových priestorov

Poslanci boli oboznámení, že o prenájom nebytových priestorov – bývalej predajne potravín, Perín č. 180 a nebytových priestorov v budove obecného úradu mali záujem dvaja záujemci. S danými záujemcami bude podpísaná nájomná zmluva v zmysle podmienok uvedenej  vo výzve tunajšieho úradu.

Výzva na predloženie ponúk bola zverejnená na webovej stránke dňa  22.12.2021.

Záujemcovia mohli svoje ponuky doručiť tunajšiemu úradu v termíne do  20. 01. 2022.

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie nájomných zmlúv s Nikoletou Pikla  za účelom prevádzkovania maloobchodnej prevádzky potravín v priestoroch bývalej predajne potravín Perín č. 180 a s Viliamom Lackom za účelom prevádzkovania kancelárskych priestorov v budove obecného úradu  na II. poschodí prijatím uznesenia č. 188.

 

K bodu č. 7

Schválenie nákupu  motorového vozidla (9 miestneho)

Na predchádzajúcom zastupiteľstve dňa 15. 12. 2021 poverili poslanci obecného zastupiteľstva starostu obce zabezpečením vykonania prieskumu trhu a predloženia cenových ponúk a termínov dodania  na nákup osobného 9 miestneho automobilu.

Starosta obce predložil viacero cenových ponúk. Oboznámil poslancov s cenami,  ako aj termíny dodania jednotlivých automobilov.

Obecné zastupiteľstvo schválilo nákup 9 miestneho motorového vozidla formou verejného obstarávania – prieskumom trhu prijatím uznesenia č. 189.

 

K bodu 8.

Rôzne

 1. Dňa 14. 12. 2021 bola doručená žiadosť o dotáciu na rok 2022 pre Obecný futbalový klub Perín vo výške 15 000 eur. Na predchádzajúcom zastupiteľstve poslanci vzali uznesením č. 180 na vedomie daný návrh. Kontrolór obce vykonal za rok 2020 finančnú kontrolu, v ktorej poukázal na nejaké nedostatky, ktoré bolo potrebné odstrániť do konca roka.

Obec má schválené VZN o dotáciách z rozpočtu obce. Poslankyňa Révesová uviedla, že máme schválené staré VZN, pričom od roku 2016 bol prijatý nový zákon.

Pán Pikla uviedol, že pán kontrolór sa pri kontrole držal súčasného VZN, ktoré je podľa neho roky neplatné. Uviedol, že kontaktoval ekonomické oddelenie futbalového zväzu, ktoré mu potvrdilo platnosť nových zákonov. Futbalový zväz sa vyjadril, že nedošlo k porušeniu žiadnych zákonov. Taktiež kontaktoval kontrolóra futbalového zväzu, ktorý mu potvrdil, že nedošlo k porušeniu zákona. Odvolal sa na kanceláriu ministra financií ohľadne sporov. Dali mu odpoveď, že všetko je v súlade so zákonom. Odporučili mu kontaktovať finančnú správu v Banskej Bystrici, ktorá taktiež nezistila žiaden nedostatky.

Nakoniec kontaktoval právnickú kanceláriu v Bratislave, kde mu došlo 10.02.2020 vyzrozumenie, že obec nereflektovala na schvaľovanie nových zákonov z roku 2013. V roku 2016 nadobudol účinnosť nový zákon o športe, a podľa jeho vyjadrenia malo dôjsť aj zo strany obce k zmene platného VZN. Poukázal na to, že kontrolór obce priebežne nepoukazoval na platnosť nových zákonov a zosúladenie týchto zákonov s platným VZN.

Starosta obce sa informoval koľko peňazí má vyčleniť na dotáciu pre športový klub.             Sumu 15 000 eur požadujú ako dotáciu na rok 2022, ďalšia suma je za energie, ktoré je potrebné uhradiť, ďalej sa pýtal či sa bude uhrádzať suma  1910 eur za údržbu ihriska, ktoré hradila obec. 1 500 eur uhrádza obec aj  za športovú akciu. Do rozpočtu obce je už započítaná suma 1910 eur  za údržbu ihriska, ako aj suma 1500 eur za športový  deň a dotácia 10 000 eur.

Kontrolór obce sa vyjadril, že VZN je naďalej platné, ďalej upozornil na skutočnosť,  že zákon o športe nie je nadriadeným zákonu obecnej samosprávy.  Upozornil, že obec nemá povinnosť financovať organizáciu, ktorú nezriadila. Poskytovať financie na činnosť futbalového klubu má jeho zriaďovateľ.  Poslankyňa Révesová uviedla, že zriaďovatelia klubu už nežijú, pričom kontrolór upozornil na skutočnosť, že zo zákona musia mať nejakých nástupcov. Požadoval, aby mu bola predložená zriaďovacia listina. Pán Pikla ho informoval, že futbalový klub bol zriadený v roku 1964 miestnym národným výborom v spolupráci s jednotným roľníckym družstvom. Kontrolór uviedol, že zákon o neziskových organizáciách zmenený nebol, ako aj na skutočnosť, že sa nesmú preplácať honoráre a odmeny delegátov.

Starosta obce uviedol, že športový klub musí financie vyúčtovať. Chcel,  aby ho zastupiteľstvo poverilo v spolupráci s predsedom športového klubu na vypracovanie dohody o  zosúladení zákonnosti čerpania  a vyúčtovania dotácii a vypracovanie novej zmluvy.

Poslanec Damko upozornil starostu obce, že nové schválenie nebude podliehať žiadosti z roku 2021.

OZ schválilo dotáciu pre Obecný futbalový klub  v Períne vo výške 15 000 eur a následne poverilo  starostu obce a predsedu OFK vypracovaním zmluvy a čerpaním dotácií v súlade so žiadosťou,   uznesením č. 190.

 

 1. Dňa 14. 12. 2021 bola obci doručená žiadosť Alexandra Stefána o finančný príspevok na zakúpenie posilňovacích strojov do posilňovne v obci Chym vo výške 2 660 eur.

OZ vzalo na vedomie danú žiadosť uznesením č. 180 zo dňa 10. 12. 2021.

Poslanci schválili finančný príspevok v sume 2660 eur uznesením č. 191.

 

 1. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach – okolie, OO policajné oddelenie PZ Komárovce zaslalo rozbor protiprávnej činnosti v katastri obce Perín – Chym za obdobie od 01.01.2021 do 31. 12.2021. Starosta oboznámil prítomných s jeho znením. Z uvedeného prehľadu vyplynulo, že nápad trestnej činnosti ako aj majetkovej činnosti sa zvýšil oproti roku 2020. Zo 4 priestupkov boli 3 objasnené. Zároveň bolo zaznamenaných 10 škodových udalostí s lesnou zverou 0 dopravných nehôd.

Poslanci vzali na vedomie protiprávnej činnosti v katastri obce Perín – Chym za obdobie od 01.01.2021 do 31. 12.2021 rozbor prijatím uznesenia č.192.

 

 1. Obci Perín – Chym bola doručená opätovná žiadosť Mgr. Gabriela Lukáča, Veľká Ida 37, 044 55 veľká Ida  o kúpu   parcely  KN C č. 4612/5,  LV č. 2470, k.ú. Gomboš   o výmere 207 m2. Menovaný chcel osobne odôvodniť dôvody podania jeho žiadosti, nakoľko má zato, že mohlo dôjsť k nesprávnemu výkladu jeho pôvodnej žiadosti.

 

Dôvodom žiadosti o kúpu  je výstavba polyfunkčného objektu v obci Gomboš  pričom predmetný pozemok bude slúžiť na účel vytvorenia parkovacích miest a ako verejná zeleň.

 

Obecné zastupiteľstvo opätovne prerokovalo daný zámer nájmu a uznieslo sa na tom, že s pánom Lukáčom bude uzatvorená nájomná zmluva na daný pozemok v trvaní 10 rokov. Nájomná zmluva bude pripravená žiadateľom, pričom obec požaduje aby bolo v zmluve zakotvené, že bude mať právo prejazdu na tejto parcele.

Poslanci odsúhlasili zámer nájmu parcely č. 4612/5  uznesením č. 193.

 

 1. Zo strany spoločnosti ANTIK Telekom, s.r.o., bola zaslaná cenová ponuka pre výstavbu a zriadenie obecného rozhlasu pre obec Perín. Celková suma za ponúkanú službu je 12 937,80 eur.

Druhá ponuka bola doručená zo strany Martina Zlaczkého –PAZL, Skároš. Starosta informoval o daných ponukách.

Poslanec Kapalo požadoval, aby boli v obci Vyšný Lánec namontované 3 kamery z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti občanov. Starosta požadoval, aby prišli poslanci s konkrétnou ponukou. Nakoniec sa dohodli, že poslanec Damko urobí prieskum trhu na kamerové systémy.

Unesením č. 194 poslanci poverili pána Damka vypracovaním cenových ponúk na kamerové systémy pre 3 časti obce.

 

 1. Poslankyňa Révesová sa pýtala či by nebolo možné osloviť obec Seňu aby bola vyhlásená za spádovú obec. Žiadala, aby sa starosta obce informoval o tejto možnosti.

 

 1. Pán Pikla informoval obec, že sa prihlásili do výzvy na realizáciu oplotenia ihriska. Sú nahlásení do viacerých projektov. Poslankyňa Révesová upozornila na skutočnosť, že časť pozemku má obec v nájme od pani Goleňovej a informovala sa o možnosti odkúpenia tohto pozemku. Uviedla, že je ochotná osloviť pani Goleňovú a informovať sa o možnosti tento pozemok odkúpiť.

 

 1. Starosta obce Čečejovce pán Macák, zaslal pre okolité obce mail, s ponukou na spoluprácu v dvoch veciach:
 • Dňa 17. septembra 2022 bude cez naše obce s (výnimkou Veľkej Idy a Komároviec) prechádzať pelotón medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. V ten deň sa uskutoční posledná etapa s cieľom v Košiciach. Je to príležitosť ako zviditeľniť naše obce. O tejto veci Vás nás bude ešte informovať dopodrobna, nakoľko sa to ešte mení. V Čečejovciach bude pravdepodobne šprintérska prémia. Celé to bude vysielať naživo RTVS a EUROSPORT.

 

 • Deň na to 18. septembra 2022 organizuje (obec Čečejovce) amatérske cyklistické preteky, ktoré budú seriálom Východoslovenskej cyklistickej ligy. Momentálny návrh trasy je: Čečejovce – Buzica – Nižný Lánec – Perín – Veľká Ida – Komárovce a späť Čečejovce. Okruh Buzica – Nižný Lánec – Perín – Veľká Ida – Komárovce si zopakujú cyklisti pravdepodobne 3 krát. Takéto preteky budú v našom regióne prvý krát usporiadané. Očakáva sa cca 150 až 200 cyklistov aj zo zahraničia (Maďarsko a Poľsko)

 

Ponúka nám spoluprácu na organizácii a teda nás  žiada o pomoc. Potrebuje:

–    zabezpečenie trasy, križovatiek – dobrovoľníkmi

–    v každej obci by mohla byť šprintérska prémia – víťazí dostanú vecné dary z vašej obce

–    pomoc pri vecných cenách pre celkových víťazov

–    akúkoľvek inú pomoc akú viete ponúknuť

 

Každý cyklista by mal dostať od nás brožúru s informáciami o našich obciach a o pretekoch.

Požiadavka bola adresovaná športovému klubu.

 

 1. Kontrolór obce podal novú žiadosť o vyplatenie neoprávnene zadržanej výplaty za obdobie do 01. 03.2013 do 7.7.2017. Poslancom predložil materiály k tomuto sporu.

Uviedol, že 4 poslanci z prítomných boli prítomní pri jeho zvolení. Uviedol, že hlavného kontrolóra obce rieši zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení.

Spomínal rok 2013 pričom uviedol, že mnoho zastupiteľstiev nebolo realizovaných z dôvodu, že sa poslanci nezišli, resp. nechceli rokovať o tom, čo starostka navrhla. Kontrolór uviedol, že sa stále dostavil na OZ. Uviedol, že starostka mu dala výpoveď, ktorá nebola v súlade so zákonom. Poslanci chceli, aby o platnosti výpovede rozhodol súd. Uviedol, že im dal k dispozícii rozhodnutie prokuratúry, ktorá konštatovala že nie je oprávnená rozhodovať v tejto veci, ale upozornila obec, že výkon funkcie kontrolóra naďalej trvá a obec mu je povinná uhrádzať mzdu.

Kontrolór uviedol, že bývalá starostka mu dala výpoveď  od  01. 03.2013. V tento deň však prišiel do práce  a so starostkou chcel  prerokovať kontroly, čo mu nebolo umožnené.

V roku 2013 bol schválený plán kontrolnej činnosti. 4.apríla bolo zvolané zastupiteľstvo, kde sa prijala správa hlavného kontrolóra za rok 2012, schvaľoval sa plán kontrolnej činnosti za prvý polrok 2013 a rozpočet na rok 2013.

Ďalej  uviedol, že rozpočet nebol schválený 3 roky.

Starostkou bol predložený aj návrh na odvolanie kontrolóra za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Poslanci ho však neodvolali. Uviedol, že pri schvaľovaní rozpočtu a stanovísk s ním starostka komunikovala mailom.

Súd v roku 2014 rozhodol,  že výpoveď zo strany starostky obce je neplatná. Starostka sa voči tomu  dovolala.

Po voľbách v roku 2015 opäť chodil na zastupiteľstvá, ale mzda mu naďalej nebola uhrádzaná, poslanci argumentovali, že čakajú na  rozhodnutie súdu.

Súd rozhodol  o neplatnosti výpovede až v roku 2020.

Poslancom uviedol, že on nechce nič naviac, len hrubú mzdu za dané obdobia, ktoré mu mala obec uhradiť.

Uviedol, že v roku 2013 mu súd určil náhradu mzdy v trvaní 9 mesiacov na základe šetrenia. Šetrenie však nebolo vykonané. Uviedol,  že suma za 9 mesiacov mala byť len satisfakcia za to, že mu nebola uhrádzaná mzda. Pán Hospodár doplnil sudkyni  nové podklady, ktoré predtým nemala. Myslel, že bude vykonané šetrenie,  ktoré však nebolo. Uviedol, že nechápe ako poslanci došli k číslu 36 mesiacov. Bolo mu vysvetlené, že tieto mesiace sú obdobím od kedy nastúpili noví poslanci.

Ďalej uviedol, že sudkyňa nechce pochopiť rozdiel medzi voleným a nevoleným zamestnancom.

Od poslancov chcel,  aby mu bola vyplatená mzda  od 7.7.2011 do 7.7.2017 – 72 výplat, z čoho mu bolo uhradených 20 výplat. Preto žiada vyplatiť sumu za 52 výplat.

Úroky  z omeškania nechce, ak mu bude vyplatená suma 13 729 Eur – t.j. za 52 mesiacov. Uviedol, že dá obci ako dar sumu po odpočítaní dane z úrokov.

Poslanec Kočiš uviedol, že nie ich vinou mu nebola uhrádzaná mzda.

Starosta obce uviedol, že nechápe prečo kontrolór obce prišiel s novými dokumentami, ktoré predtým predložené neboli. Prokuratúra nariadila starostke stiahnuť výpoveď a vyplatiť mu plat, ale terajšie vedenie tento dokument nikdy nevidelo.

Poslankyňa Revesová uviedla, že poslanci mu schválili úhradu za  36 mesiacov preto, lebo boli informovaný právnikom, že súd mu prisúdi úhradu od 9 do 36 mesiacov, takže 36 mesiacov je maximálna doba, za ktorú by mohol dostať úhradu mzdy. Uviedla, že v rozpočte bola vyhradená  minulý rok rezerva na vyplatenie jeho mzdy v sume 6 669 eur.

Starosta uviedol, že buď sa budeme riadiť súdom a počkáme ako rozhodne,  a v akej sume mu musí uhradiť obec náhradu mzdy,  alebo mu vyplatíme náhradu v sume 52 mesiacov. Poslanec Kapalo sa opätovne opýtal, prečo tieto podklady nepredložil skôr. Kontrolór tvrdil, že čakal, že prokuratúra bude viesť šetrenie.

Starosta uviedol, že chybu urobila aj mzdárka, ktorá nepožadovala od starostky obce uznesenie zastupiteľstva o odvolaní kontrolóra  a prestala mu uhrádzať mzdu.

Zo strany poslancov bola otázka čo bude v prípade že obec to vyplatí. Kontrolór uviedol, že uhradením sumy v termíne do 24. februára stiahne celú žalobu a urobíme dohodu.

Starosta sa pýtal kto bude hradiť súdne trovy. Kontrolór uviedol že o tom rozhodne súd. Potom uviedol, že ak obec zaplatí trovy vo výške cca 5400 eur z toho kontrolór dá obci dar vo výške cca  2000 eur.

Poslanci znova apelovali na to, či môžu rozhodnúť bez rozhodnutia súdu. Kontrolór obce im povedal, že rozhodnú na základe svojej morálky a rozhodnutia krajského súdu, ktorý zrušil platnosť výpovede a poučil starostku, že mu má uhrádzať mzdu.

Starosta uviedol že sa opätovne stretnú do 10 dní a bude prizvaný aj právnik,  ktorý sa k tomuto návrhu vyjadrí.

 

 1. Starosta obce predniesol poslancom návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s obcou Kechnec ohľadom výstavby cyklotrasy na parcele KN C č. 542/9, druh: zastavaná plocha a nádvorie, na ktorej má byť vybudovaná časť cyklotrasy o výmere 92 m2.

Poslanci odsúhlasili návrh  Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na parcele KN C č. 549/2 o výmere 92 m2 prijatím uznesenia č. 195.

 

K bodu č. 9

 Záver

Na záver sa starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

 

………………………………………     …………………………………………….   ……………………………………….

Ing. Miroslav Podžuban                       Róbert Kapalo                      MVDr. Ladislav Molnár PhD.

overovateľ                                  overovateľ                                 starosta obce

 

 

 

PRIJATÉ UZNESENIA   

z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce  Perín – Chym,

konaného dňa 10. 02. 2022

 

UZNESENIE č. 184

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym

s c h v a ľ u j e  program 19. riadneho zasadnutia OZ v Períne-Chyme.

Hlasovanie :   za:  8     , proti :   0    ,   zdržali   sa:   0

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

Starosta obce

UZNESENIE č. 185

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym b e r i e  na   vedomie  informáciu starostu za uplynulé obdobie od posledného zasadnutia OZ,

Hlasovanie :   za:  8     , proti :  0    ,   zdržali   sa:    0

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

Starosta obce

UZNESENIE č. 186

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym b e r i e   n a   v e d o m i e   správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách do roku 2021.

 

Hlasovanie :   za:  8     , proti : 0     ,   zdržali   sa:    0

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

Starosta obce

UZNESENIE č. 187

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym s c h v a ľ u j e    Návrh dodatku č.2 k VZN obce Perín – Chym o nájme nebytových priestorov z 23.3.1995 v znení jeho dodatku č.1 z 16.10.2003  podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie : za:   8   ,   proti :  0  ,   zdržali sa:  0

 

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

Starosta obce

 

UZNESENIE č. 188

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  uzatvorenie nájomných zmlúv s Nikoletou Pikla  za účelom prevádzkovania maloobchodnej prevádzky potravín v priestoroch bývalej predajne potravín Perín č. 180 a s Viliamom Lackom za účelom prevádzkovania kancelárskych priestorov v budove obecného úradu  na II. poschodí.

 

Hlasovanie :   za:    8    , proti :    0   ,   zdržali   sa:  0

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

Starosta obce

 

UZNESENIE č. 189

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym s c h v a ľ u j e  nákup 9 miestneho motorového vozidla kategórie M1  formou lízingu a poveruje starostu so zabezpečením verejného obstarávania.

 

Hlasovanie :   za:    8   , proti:   0   ,   zdržali   sa:  0

 

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

Starosta obce

 

UZNESENIE č. 190

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym   s c h v a ľ u j e  :

dotáciu pre TJ Perín vo výške 15.000,-€ a zároveň poveruje starostu obce a predsedu OFK vypracovaním zmluvy v súlade s platnými zákonmi.

Hlasovanie :   za:    8   , proti :    0   ,   zdržali   sa:   0

 

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

Starosta obce

 

UZNESENIE č. 191

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym   s c h v a ľ u j e 

finančný príspevok na  zakúpenie športového  vybavenia do posilňovne v Chyme vo výške

2.660,-€.

 

Hlasovanie :   za:    8   , proti :    0   ,   zdržali   sa:   0

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

Starosta obce

 

UZNESENIE č. 192

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym b e r i e   n a   v e d o m i e   rozbor protiprávnej činnosti v obci Perín-Chym za rok 2020, predložený ORPZ Košice-okolie, Obvodné oddelenie PZ Komárovce.

 

Hlasovanie :   za:   8    , proti :  0    ,   zdržali   sa:   0

 

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

Starosta obce

 

UZNESENIE č. 193

Obecné zastupiteľstvo obce Perín – Chym:

 

 1. Berie na vedomie:

 

 1. Žiadosť fyzickej osoby, ako podnikateľa menom Gabriel Lukáč, Adresa Veľká Ida 37, 044 55 Veľká Ida, IČO: 45318247, DIČ: 1076241452, Právna forma: Živnostník vo veci dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti, ako obecného majetku, ktorá je evidovaná v katastrálnom území Gomboš, obec Perín – Chym, okres Košice – okolie a ktorá je evidovaná na LV č. 2470 pod parcely reg C ako: parcela č. 4612/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 207 m2 v celosti za účelom vybudovania a prevádzkovania parkoviska slúžiaceho pre stavebno-technické a prevádzkové potreby plánovanej výstavby a následného prevádzkovania polyfunkčnej budovy, ktorá sa má vybudovať na susediacej parcele vo vlastníctve žiadateľa.

 

 1. Dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

 

 • žiadateľ je fyzickou osobu a podnikateľom v relatívne mladom veku, ktorý vedie riadny, usporiadaný a pracovitý život a ktorý plánuje vybudovať na susediacom pozemku polyfunkčnú budovu, určenú na podnikateľské, obchodné a prevádzkové účely, následkom čoho dochádza aj k zriadeniu pracovných miest, ako aj zabezpečeniu a rozširovaniu rôznych obchodných, prevádzkových a iných služieb na území obce, napomáhajúce rozvoju obce, ako aj k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov obce.

 

 1. Schvaľuje:

 

 1. Zámer prenájmu majetku obce Perín – Chym v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. a tonehnuteľnosť, ktorá je evidovaná v katastrálnom území Gomboš, obec Perín – Chym, okres Košice – okolie a ktorá je evidovaná na LV č. 2470 pod parcely reg. C ako: parcela č. 4612/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 207 m2 v celosti za účelom vybudovania a prevádzkovania parkoviska slúžiaceho pre stavebno-technické a prevádzkové potreby plánovanej výstavby a následného prevádzkovania polyfunkčnej budovy, ktorá sa má vybudovať na susediacej parcele vo vlastníctve žiadateľa, pričom obsahové náležitosti nájomnej zmluvy späté s predmetom nájmu, budú bližšie špecifikované a určené v čase schvaľovania nájomnej zmluvy obecným zastupiteľstvom obce Perín – Chym. Nájom bude schválený na obdobie 10 rokov, pričom v zmluve bude zakotvené právo prechodu po tejto parcele.

 

Hlasovanie :   za:   8    , proti :  0     ,   zdržali   sa:   0

 

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

Starosta obce

UZNESENIE č. 194

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym poveruje poslanca Bartolomeja  Damka vypracovaním cenových ponúk na zakúpenie kamerového systému do obci Perín, Chym a Vyšný Lánec.

Hlasovanie :   za:   8    , proti :  0    ,   zdržali   sa:   0

 

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

Starosta obce

 

UZNESENIE č. 195

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym s c h v a ľ u j e  na základe predloženého návrhu uzatvorenie  Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na parcele KN C č. 549/2 o výmere 92 m2 v k.ú. Kechnec.

 

Hlasovanie :   za:   8    , proti :  0    ,   zdržali   sa:   0

 

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

Starosta obce