Zápisica a uznesenia z 20. zasadnutia OZ

Z Á P I S N I C A č. 20

z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Perín – Chym, konaného dňa 22. 06. 2022

Prítomní: MVDr. Ladislav Molnár, PhD.  – starosta

Poslanci: Róbert Kapaló,  Bartolomej Damko, Ľudmila Révésová, Karol Kočiš, Miroslav Lochman, Marek Trembecki, Roland Vinter

Za overovateľov zápisnice: Karol Kocis, Miroslav Lochman

Zapísala: Ing. Erika Cuperová

 

Program:

 1. Otvorenie (určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice)
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Informácia starostu obce
 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku  2021
 5. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021
 7. Schválenie Záverečného účtu za rok 2021
 8. Stanovisko HK k  rozpočtovému opatreniu č. 1/2022
 9. Prijatie rozpočtového opatrenia č.  1/2022
 10. Určenie počtu poslancov OZ na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026, určenie volebných  obvodov a okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 11. Prerokovanie návrhu žiadosti o podnikanie vo forme s.r.o.
 12. Návrh dodatku č. 2 k VZN obce Perín – Chym o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach č. 1/2019  zo dňa 07. 05. 2019  v znení jeho dodatku č.1 z 11. 10. 2021
 13. Návrh dodatku č. 8 k VZN obce Perín – Chym o úhradách za poskytovanie služieb obcou  Perín – Chym č. 2/2015   zo dňa 30. 09. 2015  v znení jeho dodatku č.1 až  č.7
 14. Návrh VZN č. 1/2022 obce Perín – Chym o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
 15. Kúpa, predaj pozemkov, predkupné právo k pozemku
 16. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti občanov)
 17. Záver

K bodu č. 1:

Otvorenie

Starosta obce MVDr. Ladislav Molnár PhD., otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal poslancov,  za overovateľov zápisnice navrhol pána Miroslava Lochmana a Karola Kočiša a za zapisovateľku zápisnice Ing. Cuperovú Eriku, ktorí boli poslancami  schválení. Zastupiteľstva sa zúčastnilo 7 z 9 poslancov, takže rokovanie OZ bolo  uznášaniaschopné. Poslanec Podžuban  a poslanec Szabó svoju neprítomnosť telefonicky ospravedlnili.

K bodu č. 2:

Schválenie programu zasadnutia OZ

Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý poslanci schválili prijatím uznesenia č. 196.

Opýtal sa prítomných, či chce niekto doplniť jednotlivé body programu.  Zástupca starostu navrhol zmenu v programe. Body 8 a 9 navrhol z programu vypustiť a nahradiť ich jedným bodom – Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022.

Program bol odsúhlasený v nasledovnom znení:

 1. Otvorenie (určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice)
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Informácia starostu obce
 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku  2021
 5. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021
 7. Schválenie Záverečného účtu za rok 2021
 8. Návrh rozpočtového opatrenia č.  1/2022
 9. Prerokovanie návrhu žiadosti o podnikanie vo forme s.r.o.
 10. Určenie počtu poslancov OZ na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026, určenie volebných  obvodov a okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 11. Návrh dodatku č. 2 k VZN obce Perín – Chym o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach č. 1/2019  zo dňa 07. 05. 2019  v znení jeho dodatku č.1 z 11. 10. 2021
 12. Návrh dodatku č. 8 k VZN obce Perín – Chym o úhradách za poskytovanie služieb obcou  Perín – Chym č. 2/2015   zo dňa 30. 09. 2015  v znení jeho dodatku č.1 až  č.7
 13. Návrh VZN č. 1/2022 obce Perín – Chym o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
 14. Kúpa, predaj pozemkov, predkupné právo k pozemku
 15. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti občanov)

  Zmena programu bola odsúhlasená  prijatím uznesenia č. 197.

K bodu č. 3:

Informácia starostu obce

V tomto bode starosta informoval poslancov o splnení uznesení  z predchádzajúceho zastupiteľstva:

 1. Uzatvorenie zmlúv s Nikoletou Pikla a pánom Lackom na prenájom obecných priestorov –  uznesenie  bolo splnené – zmluvy boli uzatvorené.
 2. Nákup 9 miestneho vozidla – uznesenie splnené – bolo zakúpené 9 miestne vozidlo na lízing značky Toyota.
 3. Dotácia pre športovcov – uznesenie splnené – bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Perín – Chym  na  rok 2022 – doposiaľ boli uhradené dve splátky spolu vo výške 4 000 eur, za mesiac apríl a máj.
 4. Finančný príspevok pre posilňovňu v Chýme vo výške 2 660 eur –  uznesenie bolo splnené  – peniaze boli uhradené  na nákup posilňovacích strojov.
 5. Zámer prenájmu pozemku – parcely č. 4612/5, LV 2470 k.ú. Perín o výmere 207 m2 v obci Gomboš od žiadateľa  pán Gabriela Lukáča –  uznesenie splnené  – zámer prenájmu podľa osobitného zreteľa bol vyvesený na úradnej tabuli.
 6. Poverenie Bartolomeja Damka vypracovaním cenových ponúk na zakúpenie kamerového systému do obci Perín, Chym a Vyšný Lánec – pán Damko informoval o zistených skutočnostiach.
 7. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcele KN C č. 549/2 o výmere 92 m2 v k.ú. Kechnec ohľadom stavby cyklotrasy – uznesenie bolo splnené – zmluva bola podpísaná, zverejnená.
 8. Dohoda s kontrolórom obce o mimosúdnom vyrovnaní – táto dohoda bola uzatvorená dňa 11.4.2022  s tým, že kontrolórovi bude  vyplatená suma 9 242 ,- eur v dvoch splátkach:
 • v sume  4621,- eur  do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zastavení konania – splátka bola vyplatená 25.05.2022
 • v sume 4621,- eur splátka má byť vyplatená do 30. 06. 2022 resp. najneskôr do konca aktuálneho funkčného obdobia hlavného kontrolóra.

Poslanci vzali na vedomie informácie starostu obce za uplynulé obdobie a kontrolu plnenia uznesení uznesením č. 198.

K bodu č. 4: 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku  2021

Kontrolór obce predniesol  všetkým poslancom správu o vykonanej  kontrole v roku 2021.

Zo strany poslancov boli vznesené pripomienky k finančnej kontrole futbalového klubu. Pán Vinter žiadal kontrolóra,  aby upravil finančnú správu – vytkol,  že k položkám ako kamerový systém, nerez. drez, mikrovlnka a technické preukazy boli doložené doklady a všetky tieto veci boli zakúpené pre futbalový krúžok, ktorý organizuje futbalový klub  pre deti z obce.

Pani Révésová ďalej konštatovala, že kamerový systém bol zakúpený kvôli ochrane majetku z dôvodu vandalizmu na ihrisku.

Kontrolór obce uviedol, že tieto položky neboli uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie,  preto boli v správe vytknuté. Uviedol, že ak má futbalový klub záujem o zakúpenie takýchto vecí,  musí si podať samostatnú žiadosť a obecné zastupiteľstvo musí takúto žiadosť schváliť.

Pani Révésová sa ďalej pýtala, či kontroloval aj zhodnotenie majetku obce. Futbalový klub cez samostatnú dotáciu v roku 2020 zhodnotil (zrekonštruoval) budovu FK na ihrisku, pričom nedostala žiadnu odpoveď,  ako  bol  tento majetok zhodnotený. Uviedla,  že osobne doručila na obec všetky účtovné doklady po ukončení prác. K tomu to sa kontrolór nevedel vyjadriť nakoľko túto vec nekontroloval.

Pán Trembecký mal pripomienku, že pri kontrole dokladov by bolo dobré v prípade nejasností ísť sa  aj fyzicky pozrieť na danú vec a konzultovať to s klubom ešte pred vydaním správy.

Kontrolór obce opätovne uviedol, že dotácie sa poskytujú len na veci  a činnosti,  ktoré boli uvedené v žiadosti.

V závere sa pán Vinter opýtal, či je v kompetencii kontrolóra aj kontrola stavebnej činnosti obce. Kontrolór mu odpovedal že áno, ak ho tým zastupiteľstvo obce poverí.

Starosta obce ku kontrole dotácii futbalového klubu uviedol, že je vypracovaný návrh  nového VZN  1/2022, kde by mali byť zakotvené požadované veci.

OZ vzalo na vedomie správu HK o vykonanej  kontrole v roku 2021 uznesením č. 199.

K bodu č. 5:

 

Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022

Hlavný kontrolór doložil k rokovaniu Plán kontrolnej činnosti na II. polrok r.2022.

Pán Vinter žiadal,  aby bola kontrolná činnosť doplnená  o jeden bod a to o kontrolu dodržiavania ustanovení stavebného zákona pri stavbách realizovaných obcou v rozmedzí rokov 2019 – 2022.

Kontrolór obce uviedol, že k tomuto úkonu je potrebné prizvať nejakého odborníka, nakoľko on nie je v týchto veciach znalý.

Starosta uviedol, že stavebníčke dá vypracovať správu o realizovaných stavbách.

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 ktorý sa doplnil o jeden  bod  poslanci schválili prijatím uznesenia č. 200.

K bodu č. 6, 7

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021

Schválenie Záverečného účtu za rok 2021

Hlavný kontrolór obce predniesol stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2021 a konštatoval, že záverečný účet obce obsahuje všetky údaje o plnení plánu rozpočtu, príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie a odporučil ho obecnému zastupiteľstvu schváliť.

Stanovisko hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu a schválenie záverečného účtu bolo prijaté uznesením  č. 201.

K bodu č. 8

Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022

V tomto bode starosta odovzdal slovo Ing. Vinterovi, ktorý informoval prítomných poslancov o výsledku hospodárenia obce k 31. 05. 2022. Prítomným predložil rozpočet obce Perín – Chym na rok 2022 so zapracovaním navrhovanej úpravy pri jednotlivých položkách. Uviedol,  aký je aktuálny zostatok k 31. 05. 2022 a aké sú možnosti získania peňazí z určitých položiek (vratiek, predajov pozemkov a projektov obce). Konštatoval, že aktuálny zostatok je veľmi malý a podotkol, že obec ešte čaká zúčtovanie a financovanie cyklotrasy, ktorá ešte nie je ukončená.

Starosta obce konštatoval, že obec má v 1. polroku vyrovnaný rozpočet, že očakávame vrátenie peňazí z projektu cyklotrasy a kultúrnych dní s Hármhutou. Uviedol, že peniaze sa nachádzajú aj na rezervnom fonde obce, z ktorého môže obec čerpať.

Pani Révésová žiadala objasniť  položku „Stavebné úpravy (Perín – terénne práce)“  v sume 14 500 eur. Starosta uviedol, že na jeho pokyn  boli  realizovali terénne úpravy na obecných parcelách  –  miestne komunikácie) v prospech občanov obce.

Poslanci žiadali starostu aby takéto práce boli v budúcnosti realizované až po ich odsúhlasení, nie len na základe rozhodnutia starostu obce.

Návrh rozpočtového opatrenia obce č.1 bol  poslancami vzatý  na vedomie  prijatím uznesenia č. 202.

K bodu 9.

Prerokovanie návrhu žiadosti o podnikanie vo forme s.r.o.

Dňa 01. 04. 2022 bola obci Perín – Chym doručená žiadosť pani Nikolety Pikla – potraviny, Perín č. 303, s ktorou bola uzatvorená nájomná zmluva na prenájom priestorov predajne potravín, o možnosť podnikania zmenou z  živnosti na s.r.o. Žiadateľka dodatočne doložila zmluvu o  predaji podniku zo dňa 13. 06. 2022, na základe ktorej je možné podpísať dodatok k zmluve.

S novým nájomcom bude podpísaný Dodatok č. 1  k nájomnej zmluve, podľa ktorého pôvodný nájomca na Nového nájomcu postúpi a prevedie všetky práva a povinnosti zo Zmluvy.

Poslanci schválili danú žiadosť prijatím uznesenia č. 203

K bodu  č. 10

Určenie počtu poslancov OZ na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026, určenie  volebných  obvodov a okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

 • V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určilo na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022- 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce  Perín-Chym takto : „1“  na plný úväzok
 • Obecné zastupiteľstvo v Períne – Chyme  v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určilo na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022-2026  počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Perín-Chym: deväť,  a to úmerne podľa počtu obyvateľov: za Perín –  päť poslancov, za Chym – dvoch  poslancov a za Vyšný Lánec – dvoch
 • V súlade s § 166 zákona SNR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva  v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určilo  tri volebné obvody a tri volebné okrsky.

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026, určenie počtu poslancov OZ na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026, určenie  volebných  obvodov a okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí bolo poslancami prijaté uznesením č. 204.

K bodu č. 11

Návrh dodatku č. 2 k VZN obce Perín – Chym o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  č. 1/2019  zo dňa 07. 05. 2019  v znení jeho dodatku č.1 z 11. 10. 2021

V bode č. 11 poslanci prerokovali v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov  Návrh dodatku č. 2 k VZN obce Perín – Chym o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  č. 1/2019  zo dňa 07. 05. 2019  v znení jeho dodatku č.1 z 11. 10. 2021 prijatím uznesenia č. 205.

Návrh dodatku č. 2 bol vyvesený na úradnej tabuli v termíne od 12. 05. 2022  po dobu 15 dní.

Zároveň sa uzniesli na znení  dodatku  č. 2 k VZN obce Perín – Chym o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  č. 1/2019  zo dňa 07. 05. 2019  v znení jeho dodatku č.1 z 11. 10. 2021.

K bodu č. 12

Návrh dodatku č. 8  k VZN obce Perín – Chym o úhradách za poskytovanie služieb obcou  Perín – Chym č. 2/2015   zo dňa 30. 09. 2015  v znení jeho dodatku č.1 až  č.7

V bode č. 12 poslanci prerokovali v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov  Návrh dodatku č. 8  k VZN obce Perín – Chym o úhradách za poskytovanie služieb obcou  Perín – Chym č. 2/2015   zo dňa 30. 09. 2015  v znení jeho dodatku č.1 až  č.7.  Bola vznesená pripomienka k zvýšeniu ceny za cestovné pre mikrobus z 0,4 € na 0,6 €/km. Zároveň boli pripomienky aj k sume za prenájom hracieho kútika. Tu sa odsúhlasila cena na 1 €/osobu/hod., max 10 €/osobu/deň.

Návrh dodatku č. 8  bol vyvesený na úradnej tabuli v termíne od 12. 05. 2022  po dobu 15 dní.

Poslanci prerokovali Návrh dodatku č.8 prijatím uznesenia č. 206.

Zároveň sa uzniesli na znení  dodatku č. 8  k VZN obce Perín – Chym o úhradách za poskytovanie služieb obcou  Perín – Chym č. 2/2015   zo dňa 30. 09. 2015  v znení jeho dodatku č.1 až  č.7.

K bodu č. 13

Návrh VZN č. 1/2022  obce Perín – Chym o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce

V bode č. 13 poslanci prerokovali v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov  návrh VZN č.1/2022 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce a neuzniesli  sa na prijatí tohto návrhu.

Návrh VZN č. 1/2022  bol vyvesený na úradnej tabuli v termíne od 30. 05. 2022 po dobu 15 dní.

Poslanci žiadali,  aby bol návrh VZN prepracovaný  a predložený na prerokovanie na ďalšom zastupiteľstve.

K bodu č. 14

Kúpa, predaj pozemkov, predkupné právo k pozemku

Obci Perín – Chym boli doručené žiadosti o kúpu pozemkov:

 1. Žiadosť Jozefa Michnu, Tr. SNP č. 61/A, Košice – o kúpu časti parcely KN C č. 3852/1, LV  2470, k.ú. Perín o výmere cca 85  m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.

Žiadosť bola odôvodnená tým, parcela sa nachádza priamo pred vstupom  na  ich pozemok č. 95/2.  Pozemok dlhodobo využívajú pričom slúži aj ako predzáhradka a starajú sa o tento pozemok. Na tomto pozemku si žiadateľ plánoval vybudovať parkovisko a pod neho osadiť žumpu.

Poslanci prerokovali túto žiadosť a dali nesúhlasné stanovisko  k  predaju danej parcely. Poslanec Damko uviedol, že na danom pozemku sa nachádza stará studňa a do budúcna je možné,  že sa pozemok môže využiť na vybudovanie inžinierskych sieti resp. chodníka.

 

 1. Žiadosť Ladislava Hajdučeka a Evy Hajdučekovej, Gomboš č. 56o kúpu parcely  č. 4608/5, LV 2470, k.ú. Perín o výmere 363 m2, druh pozemku záhrada.
 • Žiadosť bola odôvodnená tým, že v roku 1953 predal túto záhradu Imrich Nagy otcovi pána Hajdučeka, ktorí ju pánovi Hajdučekovi neskôr daroval. Bola predložená kópia dohody zo dňa  2.8.1953, ktorá bola spísaná na MNV v Períne a podpísaná svedkami. Túto parcelu od toho času nepretržite využívali jeho rodičia, pokiaľ vládali. Následne ju otec pána Hajdučeka daroval pánovi Hajdučekovi, ktorý sa o ňu  do dnešného dňa stará. V rámci ROEP u v Períne nebola táto dohoda na katastri zaregistrovaná, z toho dôvodu prešla parcela do vlastníctva obce Perín – Chym.
 • Zároveň bola doručená žiadosť o vyjadrenie vedenia obce, od Ing. Olivera Sirilu, Buzica č. 10., ktorý sa chcel informovať, či má obec záujem odpredať danú parcelu a za akú cenu.

Žiadosť odôvodnil tým, že jeho pozemky parc.č. 4609/2 a 4609/23 ležia vedľa spomínaného pozemku parc.č. 4608/5. Nakoľko chce vybudovať bočný prístup k vlastnému pozemku, má záujem o kúpu obecnej parcely.

Po prerokovaní žiadosti  manželov Hajdučekových bolo konštatované, že keďže pozemok  dlhodobo užívajú a starajú sa neho, a  k vlastníctvu tohto pozemku doložili  dohodu, bude sa daná žiadosť posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa. Pánovi Širilo obec písomne odpovie, a zdôvodnia sa mu prejednané skutočnosti.

Poslanci odsúhlasili zámer predaja majetku obce – parcely č. 4608/5  o výmere  363 m2    formou priameho predajapre žiadateľov manželov Hajdučekových   ako prípad hodný osobitého zreteľa  uznesením č. 207.

 

 1. Dňa 15.06.2022 bola obci doručená žiadosť Ladislava Kusnýira, Perín č. 117, 044 74 Perín o odkúpenie časti parcely KN C č. 3852/1, LV 2470, ktorá je vo vlastníctve obce. Jedná sa o časť vo výmere cca 100 m2.
 • Žiadosť bola odôvodnená tým, že časť danej parcely je v jeho užívaní od roku 1947, a je oplotená spolu s jeho pozemkom parc.č. 109.
 • Poslanci schválili, aby bol GP vypracovaný žiadateľom, znalecký posudok bude vypracovaný obcou. Vzniknuté náklady za vypracovanie GP ako aj znaleckého posudku  budú hradené žiadateľom.

Poslanci odsúhlasili zámer predaja  majetku obce –  časti parcely č. 3852/1  o výmere cca 100 m2   formou priameho predaja   uznesením č. 208.

 

 1. Dňa 17. 6.2021 bola obci Perín doručená žiadosť Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v  Períne o prenájom pozemkov v k.ú. Perín a v k.ú. Vyšný Lánec v celkovej výmere 110 042 m2  za cenu 80 €/ha.  Podľa predloženej nájomnej zmluvy by v nájomnom mala byť zahrnutá aj odplata za vykonávanie rybárskeho práva a práva poľovníctva na daných parcelách. Žiadateľ doložil návrh nájomnej  zmluvy v počte 2 ks.

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym vzalo na vedomie danú žiadosť a uznieslo sa na tom, že poveruje   starostu obce :

 • s úkonmi súvisiacimi s vypracovaním a uzatvorením nájomnej zmluvy na pozemky v k.ú. Perín pod objektmi poľnohospodárskeho družstva uvedené v žiadosti
 • uskutočniť jednania za účelom vypracovania príslušných zmlúv k pozemkom v k.ú. Vyšný Lánec
 • informovať o výsledku jednaní na najbližšom zasadnutí OZ.

Poslanci vzali na vedomie žiadosť Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Períne a poverili starostu obce jednotlivými úkonmi   prijatím uznesenia č. 209.

 

 1. Žiadosť Mgr. Gabriela Lukáča, Veľká Ida č. 37, o prenájom parcely č. 4612/5, LV 2470 k.ú. Perín o výmere 207 m2.

Dôvodom žiadosti je výstavba polyfunkčného objektu v obci Gomboš,  pričom predmetný pozemok bude slúžiť na účel vytvorenia parkovacích miest a ako verejná zeleň.

 • Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zámer prenájmu parcely  KN C   č. 4612/5, LV 2470 k.ú. Perín o výmere 207 m2  uznesením č. 193 zo dňa 10.02.2022 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 • Zámer prenájmu  bol vyvesený na úradnej tabuli v termíne od 25. 02. 2022 po dobu 15 dní.
 • Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov, schválilo prenájom pozemku obce Perín-Chym  z dôvodu hodného osobitného zreteľa  za cenu 1€/m2/rok  na dobu nájmu 10 rokov s termínom  splatnosti  nájomného do 15. 01.  kalendárneho roka  uznesením č. 210.
 1. Dňa 04. 04. 2022 bola obci doručená žiadosť pani Evy Bodnárovej, Perín č. 314 a Eriky Goleňovej, Perín č. 275.

Menované žiadali o vyjadrenie obce o vzdaní sa, resp. neuplatnení si nároku na predkupné právo k parcele KN C č. 2549/35, LV 1126. Predmetná parcela je vo vlastníctve obce Perín v podiele 63/150, pani Bodnárovej  v podiele 29/100, pani Goleňovej v podiele 29/100. Obec ako spoluvlastník má predkupné právo na kúpu  ich podielu z danej parcely.

Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo vzdanie sa nároku na  predkupné právo  k parcele KN C č. 2549/35 v podiele 63/150 v k.ú. Perín  uznesením č. 211.

 

 1. Dňa 20. 06. 2022 bola doručená žiadosť pani Henriety Kapalovej  o znovu prejednanie jej žiadosti zo dňa 28. 10. 2010  podanej pod č. 578/2010. Jedná sa o kúpu pozemkov vo vlastníctve obce:
 • č. 46 (diel č. 7 výmera 34 m2 – podľa GP parc. č. 46/2),

                  (diel č. 8 výmera 58 m2 – podľa GP parc. č. 46/3

 • č. 327/39 ( diel č. 3 výmera 9 m2– podľa GP parc. č. 327/1),
 • č. 327/1 ( diel č. 5 výmera 41 m2 – podľa GP parc. č. 327/48).

V roku 2010 bola uzatvorená kúpna zmluva medzi obcou Perín – Chym a Henrietou Kapalovou na kúpu predmetných častí parciel. Obec Perín – Chym podala na Okresný úrad Košice – okolie, katastrálny odbor návrh na vklad  vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podľa GP č. 100/2004 zo dňa 14.02.2005.

Správa katastra vydala rozhodnutie o prerušení  konania č. V1333/10 z dôvodu, že jej nebol obcou Perín doručený overený geometrický plán. Nakoľko obec nedoručila správe katastra požadované doklady v stanovenom termíne, konanie bolo zastavené a daný návrh na vklad nebol realizovaný.

Podľa kúpnej zmluvy pani Kapalová uhradila požadovanú čiastku 473 € za kúpu predmetných parciel.

Keďže došlo k pochybeniu zo strany obce, ktorá v danom prípade nekonala,  žiadateľka opätovne žiada o vyriešenie danej situácie.

Poslanci odsúhlasili  zámer  predaja danej parcely  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov uznesením č. 212 ako prípad hodný osobitného zreteľa formou priameho predaja.

 

K bodu č. 15

Rôzne

 1. Dňa 16.3.2022 bola obci Perín – Chym doručená žiadosť obce Veľká Ida o určenie dvoch poslancov OZ obce Perín – Chym do komisie zriadenou obcou Veľká Ida.

         Táto žiadosť bola odôvodnená tým, že OZ Veľká  Ida  zriadilo dočasnú komisiu na zisťovanie názorov obyvateľov obce Gomboš a pre transparentnosť údajov sa rozhodli pozvať dvoch poslancov z OZ Perín – Chym.  Poslanci nemajú záujem o účasť v tejto komisii. Obci Veľká Ida bude zaslaná písomná odpoveď.

 1. Obci Perín – Chym bola od spoločnosti PROROZVOJ s.r.o., doručené ponuka na sprístupnenie internetu a napojenie kamier v obci (10 wifi spotov). Celková cena je 15 000 s DPH pri  5 % spolufinancovaní. Poplatok za vybavenie je 390 eur.  Poslanci boli oboznámení s danou ponukou.
 2. Dňa 06. 04. 2022 bola doručená cenová ponuka na oplotenie MŠ. Cena za 72 m2 aj s montážou je 6403,16 € + pletivo 3940 €.
 3. Boli predložené cenové ponuky na športové ihriská od spoločnosti SAGANSPORT a PLAYSYSTÉM.

Keďže momentálne nie je v rozpočte dostatok financií na realizáciu takýchto aktivít, poslanci sa týmito ponukami  budú zaoberať v ďalšom období.

 1. Poslanci boli oboznámení s tým, že je potrebné riešiť výberové konanie na funkciu riaditeľky ZŠ a MŠ. Riaditeľke ZŠ skončilo funkčné obdobie. Obe sú momentálne poverené vykonávaním funkcie riaditeľky. Poslanci poverili starostu obce s vypísaním výberových konaní.
 2. Bola doručená sťažnosť Poľnohospodárskeho družstva na postup obce ako stavebného úradu vo veci stavby ABA GREEN WAY – ZELENÝ ZÁŽITOK.

Starosta uviedol, že táto sťažnosť bola postúpená stavebníčke, ktorá má vypracovať odpoveď na dané body.

Kontrolór obce upozornil, že danú sťažnosť je potrebné riešiť podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach. Riešenie sťažnosti je v kompetencii poslancov, z ktorých bude vytvorená komisia na jej prešetrenie.

Ďalej poslanci žiadali, aby bola zabezpečená funkčnosť stavebného úradu podľa podpísanej zmluvy.

 1. Ďalším bodom bolo oznámenie poslancom o tom, že v zmysle novely zákona o sociálnych službách je potrebné zahrnúť do rozpočtu obce aj príspevok  pre obyvateľov obce,  ktorí sú v týchto zariadeniach pre seniorov  umiestnení.
 2. Futbalový klub podal dňa 22. 06. 2022 žiadosť o vrátenie finančného príspevku v sume 600 eur. Pán Vinter ozrejmil, že obec kúpila spolu s futbalovým klubom v roku 2010 kosačku pre ihrisko, ktorá sa pokazila. Futbalový klub si zakúpil novú kosačku.

Zo servisu prišla ponuka, že kosačku opravia za sumu cca 400 eur. Zároveň ponúkli, že ju odkúpia za  sumu 1000 eur, čiže zostatková hodnota je okolo  600 eur. Túto sumu žiadal futbalový klub preplatiť od obce.

Poslanci schválili žiadosť o vrátenie finančného príspevku pre Obecný futbalový klub  vo výške 600,-  eur uznesením č. 213.

 1. Poslanci boli informovaní, že dňa 02. 07. 2022 budú obecné dni v obci Vyšný Lánec, na ktoré budú pozvaní aj starosta a obyvatelia družobnej obce Háromhuta.
 2. Starosta informoval poslancov, že v mesiaci júl navrhuje uskutočniť 4 výlety pre dôchodcov a ich vnúčatá na kúpaliská v Maďarsku. Využijú sa obecné autobusy. Cena za prepravu bola stanovená na 5 €/dospelú osobu a 3€/dieťa.
 3. Obyvateľ obce pán Kabáč podal podnet na vypúšťanie obsahu žúmp obyvateľmi obce zo 7  novovybudovaných rodinných domov z dolnej časti obce. Obsah žúmp je vypúšťaný do melioračného kanála, ktorý tečie vedľa jeho pozemku a je tam neznesiteľný smrad. K vypúšťaniu dochádza denne počas denných a nočných hodín. Žiadal o riešenie tohto problému. Starosta obce súhlasil s tým, že obec zvolá stretnutie obyvateľov týchto 7 domov na obecnom úrade a podnet sa bude riešiť.
 4. V rámci interpelácií sa k slovu prihlásil pán Vinter a pán Kočiš
 • Žiadal, aby bolo prijaté uznesenie na zvolanie pracovného stretnutia za účelom oboznámenia poslancov s aktuálnym stavom projektu ABA GREEN WAY za účasti starostu obce, poslancov, projektanta, zhotoviteľa stavby, stavebného úradu, projektového manažéra pána Kissa a PD so sídlom v Períne.

            Poslanci odsúhlasili zvolanie pracovného stretnutia uznesením č. 214.

 • Pán Vinter mal otázku k výhliadkovej veži na rybníkoch. Pýtal sa kedy bude stavba ukončená – kedy sa dokončí náter na veži. Konštatoval, že stavbu realizovala firmy Hartom, ktorej boli za prácu vyplatené peniaze.

            Starosta uviedol, že sa to dokončí. Problém bol podľa jeho vyjadrenia v tom, že užívateľ rybníka znemožňoval vstup na rybníky. Po dohode s novým užívateľom na vstup na tieto pozemky bude stavba ukončená.

 • Pán Vinter sa pýtal, kde sa nachádza hlina  a štrk ktoré boli v roku 2020 umiestnená na skládke v Čani. Starosta mu odpovedal, že sú umiestnené na pozemku pri záhradníctve a sú využívané na stavbu cyklotrasy.
 • Ďalšou otázkou bolo z akého dôvodu došlo k odstráneniu oplotenia na objektoch v obci Perín a kde oplotenie použilo. Starosta uviedol, že oplotenie sa použilo na ohradenie pozemku v obci Vyšný Lánec. Obec chce delimitovať tieto pozemky na ktorých sa nachádzajú obecné budovy.
  1. O slovo sa prihlásil poslanec Kočiš, ktorý sa pýtal prečo neboli realizované veci v obci Chym, ktoré boli požadované na predchádzajúcich zastupiteľstvách. Jednalo sa o oplotenie cintorína, ako aj výrub stromov na cintoríne.

Ďalej sa pýtal, či jej v sume za prenájom budov obecného úradu zahrnuté upratovanie a čistenie riadov po jednotlivých akciách. Obec uviedla, že za stav čistoty zodpovedá prenajímateľ, ktorý má dať prenajaté priestory do pôvodného stavu.

Na konci poprosil prevádzku obce, aby zabezpečila opravu resp. výmenu  nahnitých stolov a stoličiek v exteriéri, keďže sa budú realizovať dni obce Chym.

 1. Hlavný kontrolór obce prehlásil, že na 20. zastupiteľstve obce dňa 22. 06. 2022 sa vzdáva funkcie kontrolóra zo zdravotných dôvodov k termínu od 01. 07. 2022.

K bodu č. 16

 Záver

Na záver sa starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

………………………………………     …………………………………………….   ……………………………………….

          Miroslav Lochman                     Karol Kočiš                     MVDr. Ladislav Molnár PhD.

            overovateľ                                  overovateľ                                 starosta obce

PRIJATÉ   UZNESENIA  

z 20 . riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce  Perín – Chym,

konaného dňa 22. 06. 2022

UZNESENIE č. 196

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym   s c h v a ľ u j e  program 20. riadneho zasadnutia OZ v Períne-Chyme.

Hlasovanie :   za:   7    , proti :   0     ,   zdržali   sa:    0

                                                                                                    MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                            Starosta obce

UZNESENIE č. 197

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym   s c h v a ľ u j e  zmenu  programu 20. riadneho zasadnutia OZ v Períne-Chyme.

Hlasovanie :   za:  7     , proti :     0   ,   zdržali   sa:   0

                                                                                                    MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                            Starosta obce

UZNESENIE č. 198

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym b e r i e  na   vedomie  informáciu starostu za uplynulé obdobie a kontrolu plnenia  predchádzajúcich  uznesení

Hlasovanie :   za:    7    , proti :     0 ,   zdržali   sa:    0

                                                                                                MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                            Starosta obce

UZNESENIE č. 199

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym b e r i e   n a   v e d o m i e   správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v roku 2021.

Hlasovanie :   za:   6       , proti : 1   (p.Vinter)    ,   zdržali   sa:    1 (p.Lochman)

                                                                                                MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                            Starosta obce

 

UZNESENIE č. 200

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym v  súlade    s   §  11 ods. 4 písm.   b) zákona   č.   369/1990   Zb. o  obecnom zriadení v z. n. p.   s c h v a ľ u j e  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok roku 2022 podľa predloženého návrhu s doplnením jedného bodu o kontrolu ustanovení stavebného zákona – stavieb realizovaných obcou Perín – Chym v rokoch 2019 – 2022  a zároveň poveruje kontrolóra ich vykonaním.

Hlasovanie :   za:   7    , proti :   0   ,   zdržali   sa:    0

                                                                                                     MVDr. Ladislav Molnár, PhD.

                                                                                                               Starosta obce

UZNESENIE č. 201

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín – Chym:

 • b e r i e  na vedomie odborné stanovisko HK obce s odporúčaním obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie obce  bez výhrad.
 • s c h v a ľ u j e celoročné hospodárenie obce  bez výhrad.
 • s c h v a ľ u j e prevod prebytku hospodárenia v roku 2021 v čiastke  16 346,80  €  do rezervného fondu.

Hlasovanie :   za:   7     , proti : 0     ,   zdržali   sa:  0

 

                                                                                            MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                            Starosta obce

UZNESENIE č. 202

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym   b e r i e   na vedomie návrh rozpočtového opatrenia č. podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie :   za:     7    , proti :    0   ,   zdržali   sa:  0

                                                                                            MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                            Starosta obce

UZNESENIE č. 203

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym s c h v a ľ u j e   zmenu v spôsobe podnikania pani Pikla  z  FO (živnostníka)   na s.r.o. a schvaľuje uzatvorenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 24. 03. 2022.

Hlasovanie :   za:     7    , proti :    0   ,   zdržali   sa:  0

                                                                                            MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                            Starosta obce

UZNESENIE č. 204

Obecné zastupiteľstvo  v Períne – Chyme :

 • u r č u j e  v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostuobce  Perín-Chym takto :  „1“
 • Obecné zastupiteľstvo v Períne – Chyme  u r č u j e  v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022- 2026  počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Perín-Chym: „deväť“ a to úmerne podľa počtu obyvateľov: za Perín  „päť“ poslancov, za Chym „dvoch“ poslancov a za Vyšný Lánec „dvoch“
 • Obecné zastupiteľstvo v Períne – Chyme  u r č u j e  v súlade s § 166  zákona SNR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva  v znení neskorších predpisov tri volebné obvody a tri volebné okrsky.

Hlasovanie :   za:  7       , proti :   0    ,   zdržali   sa:  0

                                                                                            MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                            Starosta obce

UZNESENIE č. 205

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym  v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov p r e r o k o v a l o    Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 1/2019   obce Perín – Chym o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  zo dňa 07. 05. 2019  v znení jeho dodatku č.1 z 11. 10. 2021 na základe predloženého návrhu.

Hlasovanie : za:   7    ,   proti :  0   ,   zdržali sa:  0

                                                                                            MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                            Starosta obce

Dodatok č. 2 k VNZ č. 1/2019

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym  v súlade s  § 6 ods.  1 a § 11 ods. 4 písm. g)   zákona SNR   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, s a     u z n á š a   na znení dodatku č. 2 k VNZ č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  obce Perín – Chym s účinnosťou od 1. septembra 2022.

Hlasovanie : za:    7   ,   proti :  0   ,   zdržali sa:   0

                                                                                            MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                            Starosta obce

UZNESENIE č. 206

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym  v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov  p r e r o k o v a l o  Návrh dodatku č. 8  obce Perín – Chym o úhradách za poskytovanie služieb obcou  Perín – Chym k VZN  č. 2/2015   zo dňa 30. 09. 2015  v znení jeho dodatku č.1 až  č.7  na základe predloženého návrhu.

Hlasovanie : za:  7    ,   proti :   0  ,   zdržali sa:   0

                                                                                            MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                            Starosta obce

 

Dodatok č. 8 k VZN č.2/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym  v súlade s  § 6 ods.  1 a  § 11 ods. 4 písm. g)   zákona SNR   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, s a   u z n á š a   na znení dodatku č. 8 k VNZ č. 2/2015 o  úhradách za poskytovanie služieb obcou  Perín – Chym obce Perín – Chym.

Hlasovanie :   za:     8    , proti :    0    ,   zdržali   sa:   0

                                                                                            MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                          Starosta obce

UZNESENIE č. 207

Obecné zastupiteľstvo obce Perín – Chym s c h v a ľ u j e  ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 • zámer predaja majetku obce Perín –  Chym v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – t.j.  zámer predaja  pozemku – parcely registra KN C č. 4608/5  evidovanej  na LV č. 2470 ako záhrada o výmere 363 m2 v celosti vo vlastníctve obce Perín – Chym pre žiadateľov Ladislava Hajdučeka a Evy Hajdučekovej, bytom Gomboš 56.
 • Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Manželia Hajdučekoví predložili dohodu z 2. augusta 1953, podľa ktorej predal pán Imre Nagy  rodičom pána Ladislava Hajdučeka  dom spolu s pozemkom v jeho hospodárstve, svojmu susedovi Lászlovi Hajdučekovi, obyvateľovi obce Gomboš. Dohoda bola podpísaná dvoma svedkami pánom Gyulom Beluscákom  a Jánom Vaňom na Miestnom národnom výbore v Períne.  Rodičia neskôr parcelu  darovali pánovi Ladislavovi Hajdučekovi, ktorý sa o ňu do dnešného dňa stará (/kosí ju, pestuje na nej). V rámci ROEP-u nebola táto zmluva zaregistrovaná na Okresnom úrade – katastrálnom odbore, dôsledkom čoho bola parcela prevedená do vlastníctva obce.

Hlasovanie :   za:   7     , proti :   0     ,   zdržali   sa:    1 (p.Vinter)

                                                                                            MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                          Starosta obce

UZNESENIE č. 208

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym, v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  a v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov, s c h v a ľ u j e  zámer predaja majetku obce Perín-Chym priamym predajom a to:

 • časti parcely 3852/1 o výmere  cca 100  m2 ,  zapísanej na LV 2470, ako zastavané plochy a nádvoria, v kat. území Perín od žiadateľa Ladislava Kusnyíra, Perín č. 117, 044 74 Perín za cenu podľa znaleckého posudku, ktorý bude vypracovaný obcou a hradený žiadateľom, a podľa geometrického plánu, ktorý  dá vypracovať a uhradí žiadateľ.

Hlasovanie :   za:  7      , proti :      0  ,   zdržali   sa:    1 (p.Vinter)

  

                                                                                            MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                          Starosta obce

UZNESENIE č. 209

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym p o v e r u j e   starostu obce:

 • úkonmi súvisiacimi s vypracovaním a uzatvorením nájomnej zmluvy na pozemky v k.ú. Perín pod objektmi poľnohospodárskeho družstva uvedené v žiadosti Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Períne
 • uskutočniť jednania za účelom vypracovania príslušných zmlúv k pozemkom v k.ú. Vyšný Lánec
 • informovať o výsledku jednaní na najbližšom zasadnutí OZ.

Hlasovanie :   za:     7  , proti :    0   ,   zdržali   sa:   0

                                                                                         MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                          Starosta obce

UZNESENIE č. 210

Obecné zastupiteľstvo obce Perín – Chym s c h v a ľ u j e:

 • prenájom majetku obce Perín – Chym v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa – t.j. prenájom pozemku – parcely registra KN C č. 4612/5 evidovanej  na LV č. 2470 ako zastavané plochy a nádvorie o výmere 207 m2 v celosti vo vlastníctve obce Perín – Chym pre žiadateľa Gabriela Lukáča, Veľká Ida 355, 044 55 Veľká Ida na dobu 10 rokov  za cenu 1 €/m2/rok, s podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy v termíne do: 31. 09. 2020 v zmysle podmienok schválených zastupiteľstvom: zachovania práva prechodu po tejto parcele.
 • Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Žiadateľ plánuje na susediacom pozemku  vybudovať polyfunkčnú budovu, určenú na podnikateľské, obchodné a prevádzkové účely, následkom čoho dôjde aj k zriadeniu pracovných miest, ako aj k zabezpečeniu a rozširovaniu rôznych obchodných, prevádzkových a iných služieb na území obce. Na predmetnej parcele plánuje vybudovať a prevádzkovať parkovisko pre danú polyfunkčnú budovu.

Hlasovanie :   za:    7    , proti :    0   ,   zdržali   sa:    0

                                                                                             MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                          Starosta obce

UZNESENIE č. 211

Obecné zastupiteľstvo Obce Perín-Chym o d s ú h l a s u j e  vzdanie sa nároku na predkupné  právo  k parc.č. KN C 2549/35, evidovanej na LV č. 1126  v k.ú. Perín v podiele 63/150 vo vlastníctve obce.

 

    Hlasovanie :   za:    7   , proti :    0   ,   zdržali   sa:    0

                                                                                             MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                          Starosta obce

UZNESENIE č. 212

Obecné zastupiteľstvo obce Perín – Chym s c h v a ľ u j e:

 • Zámer predaja majetku obce Perín –  Chym v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa – t.j.  zámer predaja  pozemku –
 • č. 46 (diel č. 7 o výmere 34 m2 – podľa GP- parc. č. 46/2),

                              (diel č. 8  o výmere 58 m2 – podľa GP – parc. č. 46/3)

 • č. 327/39 ( diel č. 3 o výmere 9 m2– podľa GP – parc. č. 327/1),

vo vlastníctve obce Perín – Chym pre žiadateľku  Henrietu Kapalovú, Vyšný Lánec č. 89.

 • Dôvod hodný osobitného zreteľa:

V roku 2010 bola uzatvorená kúpna zmluva medzi obcou Perín – Chym a Henrietou Kapalovou na kúpu predmetných častí parciel. Obec Perín – Chym podala na Okresný úrad Košice – okolie, katastrálny odbor návrh na vklad  vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podľa GP č. 100/2004 zo dňa 14.02.2005. Správa katastra vydala rozhodnutie o prerušení  konania č. V1333/10 z dôvodu, že jej nebol obcou Perín doručený overený geometrický plán. Nakoľko obec nedoručila správe katastra požadované doklady v stanovenom termíne, konanie bolo zastavené a daný návrh na vklad nebol realizovaný. Predmet prevodu vlastníctva tak nebolo možné z dôvodu nekonania obce zaevidovať v katastri nehnuteľnosti.  Za kúpu predmetných parciel bola pani Kapalovou uhradená čiastka 473 €.

Hlasovanie :   za:   7     , proti :   0     ,   zdržali   sa:    0

                                                                                             MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                          Starosta obce

UZNESENIE č. 213

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e    žiadosť Obecného futbalového klubu Perín o vrátenie finančného príspevku vo výške 600 eur  za nákup kosačky.

Hlasovanie :   za:   7     , proti :     0   ,   zdržali   sa:    0

                                                                                     MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                          Starosta obce

UZNESENIE č. 214        

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e  zvolanie pracovného stretnutia za účelom  oboznámenia poslancov s aktuálnym stavom projektu ABA GREEN WAY za účasti starostu obce, poslancov, projektanta, zhotoviteľa stavby, stavebného úradu, projektového manažéra pána Kissa a PD so sídlom v Períne.

     Hlasovanie :   za:     7    , proti :    0   ,   zdržali   sa:   0

                                                                                         MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                          Starosta obce