Verejná súťaž

Obec Perín-Chym, na základe súhlasu a schválenia Obecným zastupiteľstvom v Períne-Chym, prijatým na zasadnutí dňa 26.06.2019 zverejňuje nasledovné

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretia Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k pozemkom p.č. 4608/11, 4611/9 a 4611/26 v kat. území Perín (pozemky v Gomboši)

s týmito podmienkami :

OBSAH  NÁVRHU  ZMLUVY, NA  KTOROM  VYHLASOVATEĽ TRVÁ :

 1. predmet návrhu zmluvy budú pozemky p.č. 4608/11, 4611/9 a 4611/26 v kat. území Perín
 2. súťažiaci ponúkne kúpnu cenu, ktorá presiahne 24,99 € /m2
 3. súťažiaci zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnuteľností, najneskôr do 30 dní od vyhodnotenia súťaže; inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy
 4. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa bodu 3. vyššie nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká.
 5. súťažiaci znáša náklady spojené s podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnuteľností

OSTATNÉ  SÚŤAŽNÉ  PODMIENKY :

 1. Technické informácie o nehnuteľnosti poskytne pracovník obecného úradu Ing. Monika Štefánová, tel.055/4665301, prístup k nehnuteľnosti za účelom obhliadky je možné dohodnúť so starostom MVDr. Ladislavom Molnárom PhD.
 2. Návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu „Obec Perín-Chym, Perín 180, 044 74 Perín-Chym“ v zalepenej obálke a s výrazným označením „Súťaž – odkúpenie pozemkov v Gomboši“. Do zalepenej obálky s návrhom na uzavretie zmluvy vložte list s identifikačnými údajmi o osobe súťažiaceho (pri právnickej osobe : názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe : meno, priezvisko, adresa, rod. č.) Na rovnakej adrese poskytneme záujemcom, ktorí sa zaregistrujú predložením identifikačného dokladu (výpis z obchodného registra, koncesná listina, živnostenský list a pri fyzických osobách občiansky preukaz), na požiadanie vzor súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy.
 3. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 19.07.2019 o 12:00 hod.
 4. Výsledok vyhodnotenia súťaž bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr 19.07.2019.
 5. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
 6. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
 7. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.
 8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

                                                                                   MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                      starosta obce