Zasadnutie 16. OZ

19-05-2017 18:00 - 20:00
Perín-Chym
Address: Perín 180, 044 74 Perín - Chym, Slovakia

Obec Perín – Chym
MVDr. Ladislav Molnár PhD., starosta obce

———————————————————————————————————————–

sp.zn.: OZ -16                                                                     V Períne – Chyme 16.05.2017

P O Z V Á N K A

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm.  a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Perín – Chym, ktoré sa uskutoční
dňa 19.05.2017 (piatok)18.00 hod
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Períne

s týmto programom:

 

     

  1. Otvorenie (určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice; voľba návrhovej komisie; schválenie programu)
  2. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Perín – Chym
  3. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti občanov)
  4. Diskusia
  5. Záver

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

starosta obce

SK/HU/EN »