21. riadne zasadnutie OZ

07-02-2018 18:00 - 20:00
Perín 177, 044 74 Perín - Chym, Slovakia
Address: Perín 177, 044 74 Perín - Chym, Slovakia

Obec Perín – Chym
MVDr. Ladislav Molnár PhD., starosta obce

sp.zn.: OZ -21                                                                        V Períne – Chyme 02.02.2018

 

P O Z V Á N K A

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm.  a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

21.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Perín – Chym, ktoré sa uskutoční
dňa 07.02.2018 (streda)18.00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Períne

s týmto programom:

 

     

  1. Otvorenie (určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice; voľba návrhovej komisie; schválenie programu)
  2. Zmeny v zbere a likvidácii komunálneho odpadu
  3. Správa hlavného kontrolóra obce Perín-Chym o kontrolnej činnosti za rok 2017
  4. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti občanov)
  5. Záver

 

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

starosta obce

SK/HU/EN »