7. riadne OZ

13-09-2019 18:00 - 20:00
Perín 177, 044 74 Perín - Chym, Slovakia
Address: Perín 177, 044 74 Perín - Chym, Slovakia

 

Obec Perín – Chym
MVDr. Ladislav Molnár PhD., starosta obce

sp.zn.: OZ -7                                                                                                             V Períne – Chyme 06.09.2019

P O Z V Á N K A

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm.  a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Perín – Chym, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Períne

dňa 13.09.2019 (piatok)18.00hod.

s týmto programom:

     

 1. Otvorenie(určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice; voľba návrhovej komisie)
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Informácia starostu obce
 4. Financovanie projektu ABAGREENWAY – cyklotrasa
 5. Predaj pozemkov vo vlastníctve obce
 6. Dodatok č.5 k VZN č. 2/2015 o úhradách za poskytovanie služieb obcou Perín-Chym
 7. Rokovací poriadok
 8. Nákup techniky (traktor + príslušenstvo)
 9. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti občanov)
 10. Záver

                                                                                  MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                    starosta obce

SK/HU/EN »