13. zasadnutie OZ Perín-Chym

14-12-2016 17:00 - 20:00
Perín-Chym
Address: Perín 180, 044 74 Perín - Chym, Slovakia

Obec Perín – Chym
MVDr. Ladislav Molnár PhD., starosta obce

sp.zn.: OZ -13

V Períne – Chyme 02. 12. 2016

P O Z V Á N K A

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

13.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Perín – Chym, ktoré sa uskutoční
dňa 14. 12. 2016 (streda)17.00 hod
v zasadačke Obecného úradu v Períne

s týmto programom:

 

    

  1. Otvorenie (určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice; voľba návrhovej komisie; schválenie       programu)
  2. Informácia starostu obce
  3. Schválenie rozpočtu na roky 2017-2019
  4. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti občanov)
  5. Diskusia
  6. Záver

 

 

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

starosta obce

SK/HU/EN »