Obec Perín – Chym je v zmysle  § 99 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov miestne príslušný správca daní a poplatkov.

Druhy miestnych daní v obci Perín – Chym: a) daň z nehnuteľnosti

                                                                  b) daň za psa

                                                                  c) daň za užívanie verejného priestranstva

                                                                  d) daň za nevýherné hracie prístroje

Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

NA STIAHNUTIE:

Sadzobník správnych poplakov

Zákon o miestnych daniach a poplatkoch – aktuálne znenie

Cenník výpožičky riadu