Pozvánka na 3. OZ

 

Obec Perín – Chym
MVDr. Ladislav Molnár PhD., starosta obce

sp.zn.: OZ -3                                                                                                             V Períne – Chyme 21.02.2019

P O Z V Á N K A

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm.  a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

  1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Perín – Chym, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Períne

dňa 25.02.2019 (pondelok)17.00hod.

s týmto programom:

 

     

  1. Otvorenie(určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice; voľba návrhovej komisie)
  2. Schválenie programu zasadnutia OZ
  3. Informácia starostu obce
  4. Schválenie zámeru predaja obecných pozemkov
  5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2019
  6. Správa hlavného kontrolóra obce Perín-Chym o vykonaných kontrolách v r. 2018
  7. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti občanov)
  8. Záver

 

 

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                    starosta obce