Pozvánka na 15. zasadnutie OZ

Obec Perín – Chym
MVDr. Ladislav Molnár PhD., starosta obce

———————————————————————————————————————–

sp.zn.: OZ -15                                                                        V Períne – Chyme 26.04. 2017

P O Z V Á N K A

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Perín – Chym, ktoré sa uskutoční
dňa 05.05.2017 (piatok)18.00 hod
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Períne

s týmto programom:

                                                                                                               

  1. Otvorenie (určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice; voľba návrhovej komisie; schválenie       programu)
  2. Informácia starostu obce
  3. Informácia o Návrhu Územného plánu obce
  4. Plánované akcie obce na rok 2017
  5. Informácia finančnej komisie o hospodárení obce
  6. Stavebné práce v intraviláne obce (chodníky, rigoly, oplotenia pozemkov)
  7. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti občanov)
  8. Diskusia
  9. Záver

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

starosta obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *