Oznámenie verejnou vyhláškou – umiestnenie stavby – ABA GREEN WAY