Oznámenie o začatí územného konania

Obec Perín – Chym, so sídlom Perín č. 180, 044 74 Perín – Chym

–  stavebný  úrad  –

Číslo: OcU-CH-SU299/2020                                                                                        dňa 29.07.2020

O Z N Á M E N I E

 

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v e r e j n o u    v y h l á š k o u .

 

Dňa 28.07.2020 podala VVS a.s., so sídlom Komenského 50, Košice, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „ Veľká Ida, časť Gomboš – rozšírenie vodovodu “

na pozemkoch parc. č. : reg. „C“  3859/3, reg. „E“ 3859/1, v kat. úz. Perín.

         Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.   

Obec Perín – Chym, príslušná podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 odst. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

19.08.2020 ( streda ) o 10.00 hod.

so stretnutím účastníkov na obecnom úrade v Períne, so sídlom Perín 18, 044 74 Perín – Chym.

Vlastník pozemku a stavieb, ktoré sú predmetom územného konania je povinný strpieť miestne zisťovanie podľa § 38 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a k tomuto účelu ich sprístupniť.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na obecnom úrade so sídlom Perín č.180.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy a organizácie, inak sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

 

 

 

                                                                                                         MVDr. Ladislav  M O L N Á R  PhD.

                                                                                                                             starostka obce

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

 

 

 

 

Vyvesené dňa :                                                                                                      Zvesené dňa:

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:

Navrhovateľ:                  VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice

Vlastník pozemku:        Obec Perín – Chym, Perín 180, 044 74 Perín – Chym

SPF, Búdková 36,  817 15 Bratislava