Oznam k voľbám do orgánov samosprávy obcí

O Z N Á M E N I E

 

Obec Perín – Chym oznamuje, že  Kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy  obcí preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Ing. Monika Štefánová , trvale bytom Chym  71, 044 74  Perín-Chym , najneskôr 60 dní pred dňom volieb, t.j. do 11.09.2018 ( utorok ).

Kontakt :  0904 168 841