Zoznam členov obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022 – 2026:

 

 

1. Ing. Gabriel  Vinter Perín – Chym, Perín č. 27
2. Alžbeta Lichvárová Perín – Chym, Perín č. 186
3. Miroslav Lochman Perín – Chym, Perín č. 102
4. Ľudmila Révesová Perín – Chym, Perín č. 306
5. Ing. Miroslav Podžuban Perín – Chym, Perín č. 146
6. Ing. Dávid Krózser Perín – Chym, Chym č. 23
7. Karol Kočiš Perín – Chym, Chym č. 39
8. Beáta Karaffová Perín – Chym, Vyšný Lánec č. 31
9. Vojtech Kerekes Perín – Chym, Vyšný Lánec č. 16

 

Obecné zastupiteľstvo 

je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce, ktorý rozhoduje
o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať
najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať
emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona o obecnom zriadení,
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku; v rozsahu určenom
zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo
pôžičky,
f)  vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné
zhromaždenia občanov,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1
zákona o obecnom zriadení,
i)  určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
j)  zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
k) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu , ako aj ďalšie
predpisy (rokovací poriadok a pod.),
l)  zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a
odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať
zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej
osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného
regionálneho alebo záujmového fondu,
n)  zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

NA STIAHNUTIE